Merivoimien Tutkimuslaitoksen Perinneyhdistys ry

 

Etusivu Ajankohtaista   Hallinto Toiminta Jäseneksi Historiaa Kuninkaansaaren mökki

 

Säännöt

MERIVOIMIEN TUTKIMUSLAITOKSEN PERINNEYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Merivoimien Tutkimuslaitoksen Perinneyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on: Merivoimien Tutkimuslaitoksen perinteiden luominen ja vaaliminen sekä jäsentensä yhteen- kuuluvuuden ja yhteishengen aikaansaaminen ja ylläpitäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- kerää ja taltioi meripuolustuksen tutkimustoiminnan historiaa, 
- toimii järjestämällä laitoksen toimintaan liittyviä juhla- ja muita jäsenistölle ja tukiyhteisöille suunnattuja tilaisuuksia
- toimii huomioimalla jäsenistöään heidän merkkipäivinään, perhetapahtumien yhteydessä tai heidän siirtyessään pois Merivoimien Tutkimuslaitoksesta
- toimii huomioimalla tukiyhteisöjä ja laitoksen toimintaa tukevia henkilöitä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

- pitää yllä ja kehittää perinne-esineistöä

3 § JÄSENISTÖ

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen säännöt ja palvelee tai on palvellut Merivoimien Tutkimuslaitoksessa tai on palvellut aiemmin rannikkotykistön tai merivoimien järjestämässä tutkimustoiminnassa. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kannattavalla jäsenellä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänioikeutta.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen tai jäsenen esityksestä hyväksyä yhdistyksen jäsen. Kunniapuheenjohtajuus tai -jäsenyys edellyttää yhdistyksen hyväksi tehtyä pitkäaikaista tai erittäin ansioitunutta työtä. Kunniapuheenjohtajalla tai kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.

4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä lain mukaisesti. Hallitus toteaa eron. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos kehotuksesta huolimatta jäsenmaksut tai kannatusmaksut jäävät suorittamatta määräaikaan mennessä tai yhdistyksen sääntöjä huomautuksesta huolimatta rikotaan.

5§ LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruuden ja maksujen perimisajankohdan määrää vuosikokous. Kannattavien jäsenten kannatusjäsenmaksut ja niiden perimisajankohdat määrää hallituksen esityksestä vuosikokous. Kunniapuheenjohtajilla- ja kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

6 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen toimintaa hoitamaan valitaan vuosikokouksessa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä sihteeri ja vähintään kaksi (2) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä.
Hallitus voi kutsua avukseen erikseen nimettyjä toimihenkilöitä hoitamaan yhdistyksen asioita. Hallituksen jäsenille tai erikseen kutsutuille toimihenkilöille voidaan maksaa palkkioita, jotka vahvistaa vuosikokous toimintasuunnitelmassa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi jäsentä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan kanta.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä hallituksen oikeuttaman hallituksen jäsenen kanssa. Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa myös hallituksen oikeuttama henkilö yksin.

8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilön. Tilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Tilit päätetään kalenterivuosittain ja tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien lausunto käsitellään vuosikokouksessa.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET-  JA KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-huhtikuun välisenä aikana. Kutsu on lähetettävä kaksi viikkoa ennen vuosikokousta kirjallisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai sähköpostina jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai yhdistyksen kymmenen (10) jäsentä niin kirjallisesti 
hallitukselta vaatii. Tällainen muu kokous kutsutaan koolle kuten vuosikokous. Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla saapuvilla olevilla varsinaisilla jäsenillä yksi ääni ja varsinaisella jäsenellä on oikeus käyttää asiamiestä valtakirjalla edustettuna. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan asia ratkaistaan arvalla.

10 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauksien myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Esitetään ja vahvistetaan toimintasuunnitelma sisältäen tulo- ja menoarvion, liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksut sekä mahdolliset palkkiot.
8. Valitaan yhdistykselle uusi hallitus:
- puheenjohtaja
- varapuheenjohtaja
- rahastonhoitaja
- sihteeri
- vähintään kaksi ja enintään kahdeksan jäsentä.
9. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varahenkilö.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta tekee päätöksen vuosikokous tai ylimääräinen kokous. Yhdistyksen purkautuminen on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joilla on vähintään yksi (1) kuukausi aikaeroa ja joissa purkautumista tulee kannattaa vähintään viisikuudesosaa (5/6)äänestyksestä annetuista hyväksytyistä äänistä. Yhdistyksen varat ja mahdollinen omaisuus käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen purkautumisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla.

12 § YHDISTYSLAIN NOUDATTAMINEN

Niissä asioissa, joita säännöissä ei ole mainittu, yhdistys noudattaa yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.

    

Paluu etusivulle